Skip to main content

Language Assistance - Laotian

Children’s Mercy ປະຕິ ບັດຕາມກົດໝາຍວ່ າດ້ວຍິສດທິ ພົນລະເມື ອງຂອງຣັ ຖບານກາງ ່ທບັງຄັບໃຊ້ ແລະ ່ບ ຈາແນກໂດຍ ອງໃສ່ ພື ້ ນຖານດ້ ານເືຊ້ ອຊາດ, ສຜິ ວ, ຊາດກ າ ເ ນດ, ອາຍຸ , ຄວາມພິ ການ, ຫື ເພດ. ໂປດຊາບ: ຖ້າວ່ າ ທ່ ານເົວ້ າພາສາ ລາວ, ການ ບິລການຊ່ ວຍເຫື ອດ້ າ ພາສາ, ໂດຍ ່ບເສັ ຽຄ່ າ, ແມ່ ນມ ພ້ ອມໃຫ້ທ່ ານ. ໂທຣ (816) 234-3474.