Home > Clinics and Services > International Services > Ti?ng Vi?t > Thủ tục # 4: Lấy Hẹn
Tiếng Việt Thủ tục # 4: Lấy Hẹn
Application Process:

العربية

Tiếng Việt
 

Quy trình ứng dụng

  1. Xét Duyệt Y Khoa
  2. Ước Lượng Chi Phí Dịch
    Vụ Y Khoa
  3. Xét Duyệt Tài Chánh
  4. Lấy Hẹn
Dịch Vụ Bệnh Nhân/Gia Đình
In toàn bộ quá trình
­Lấy Hẹn

Một khi các quy định về xét duyệt tài chánh đã được đáp ứng, việc xác nhận các buổi hẹn sẽ được báo cho gia đình biết. Điều phối viên bệnh nhân quốc tế sẽ cung cấp cho quý vị một lịch trình đã được cập nhật cho tất cả các buổi hẹn, các thông tin về dịch vụ, và bất cứ nguồn trợ giúp nào ở Children's Mercy và trong khu vực Thành Phố Kansas.

Không bao lâu sau khi quý vị đến CMH, điều phối viên bệnh nhân quốc tế sẽ gặp gỡ với gia đình quý vị để cung cấp cho quý vị bất cứ thông tin phụ trội nào về bệnh viện và các dịch vụ khác có thể ích lợi cho quý vị.

Trong lúc ở tại CMH, quý vị sẽ được cho biết về bất cứ chi phí y khoa phụ trội nào, và việc sắp xếp để trả tiền có thể được thảo luận với điều phối viên bệnh nhân quốc tế.

Copyright © 2017 The Children’s Mercy Hospital