Home > Clinics and Services > International Services > Ti?ng Vi?t > Thủ tục # 3: Xét Duyệt Tài Chánh
Tiếng Việt Thủ tục # 3: Xét Duyệt Tài Chánh

Application Process:

العربية

Tiếng Việt
 
­Xét Duyệt Tài Chánh
Một khi quý vị nhận được kế hoạch đề nghị điều trị và bản Ước Lượng Chi Phí Dịch Vụ Y Khoa, Ban Dịch Vụ Cộng Đồng và Công Tác Xã Hội sẽ cùng làm việc chặt chẽ với quý vị để:

  • Xác định bảo hiểm của quý vị và nhận định bất cứ các giới hạn, hạn chế, hoặc các quy định tiền đồng chi, hoặc;
  • Nhận Lá Thư Bảo Đảm từ người tài trợ của quý vị;
  • Xét duyệt các chi phí được ghi trong kế hoặch điều trị đã được đề nghị.

Lá Thư Bảo Đảm hoặc bằng chứng có bảo hiểm phải được đưa đến Ban Dịch Vụ Cộng Đồng và Công Tác Xã Hội ít nhất là 5 ngày trước buổi khám đầu tiên của con em quý vị.

Nếu quý vị không có bảo hiểm hoặc người tài trợ để chúng tôi có thể xác định, chúng tôi sẽ quy định quý vị phải trả số tiền Ước Lượng Chi Phí Dịch Vụ Y Khoa trước buổi hẹn đầu tiên của con em quý vị. Nếu quý vị không thể trả trọn số tiền trong 5 ngày trước buổi khám đầu tiên của con em quý vị, thì bất cứ buổi hẹn nào đã được sắp xếp có thể sẽ bị bỏ hoặc đình lại.

Tất cả tiền trả nên trả bằng Mỹ kim. Children's Mercy Hospital nhận thẻ VISA, MasterCard, American Express và Discover. Chi phiếu cá nhân và ngân phiếu cũng được chấp nhận khi chúng từ một ngân hàng Hoa Kỳ. Chúng tôi không nhận chi phiếu từ các ngân hàng ở ngoài Hoa Kỳ khi không có sự chấp thuận trước.

Để giúp thêm về tiến trình tài chánh, CMH nhận chi phiếu từ ngân hàng Hoa Kỳ, chuyển ngân điện tử, tiền mặt và thẻ tín dụng (Visa, MasterCard, Discover, và American Express). Các hướng dẫn để chuyển ngân điện tử có ghi dưới đây:

  • Tên Ngân Hàng: ___________________________________
  • Số ABA: _________________________________

(Số ABA tiêu biểu cho địa chỉ điện tử của ngân hàng đó)

  • Tên Trong Trương Mục Ngân Hàng:____________________________
  • Số Trương Mục Ngân Hàng:___________________________
  • Tên Bệnh Nhân: __________________________________
  • Ban Dịch Vụ Cộng Đồng & Công Tác Xã Hội:________________
  • Gởi Đến: _________________________

Xin nhớ bao gồm tất cả thông tin được yêu cầu ở bên trên.

Copyright © 2017 The Children’s Mercy Hospital