Home > Clinics and Services > International Services > Ti?ng Vi?t > Thủ tục # 2: Ước Lượng Chi Phí Dịch Vụ Y Khoa
Tiếng Việt Thủ tục # 2: Ước Lượng Chi Phí Dịch Vụ Y Khoa

Application Process:

العربية

Tiếng Việt
;
­Ước Lượng Chi Phí Dịch Vụ Y Khoa
Dựa theo lời đề nghị đầu tiên về việc điều trị, ban nhân viên Khám Sàng Lọc sẽ làm một bản Ước Lượng Chi Phí Dịch Vụ Y Khoa và bản này sẽ ghi rõ chi tiết các khoảng chi phí ước lượng cho ban nhân viên bệnh viện và các bác sĩ liên quan đến kế hoạch thử nghiệm chăm sóc của con em quý vị. Khi có thể, chúng tôi sẽ cung cấp thông tin về bất cứ chi phí phụ trội nào có thể xảy ra như là nhu liệu và thiết bị y khoa, dược phẩm, hoặc việc trị liệu dành cho bệnh nhân ngoại trú. Nếu có yêu cầu, ban nhân viên cũng có thể cố vấn cho quý vị về mức độ có sẵn và chi phí liên quan đến khách sạn hoặc nhà ở tạm trong Thành Phố Kansas, Missouri, cũng như vấn đề vận chuyển trong và quanh thành phố.

Xin lưu ý:

  • Bản Ước Lượng Chi Phí Dịch Vụ Y Khoa KHÔNG PHẢI là một việc sắp đặt giá cả nhất định trọn bộ, cũng không tiêu biểu cho chi phí thực thụ của việc chẩn đoán lượng định và điều trị tiếp sau đó.
  • Kế hoạch chăm sóc được đề nghị có thể thay đổi một khi con em quý vị được khám ở CMH, và, thậm chí có thể thay đổi trong tiến trình điều trị thực thụ. Bản Ước Lượng Chi Phí Dịch Vụ Y Khoa sẽ được sửa đổi thể theo đề nghị điều trị của bác sĩ và bất cứ thay đổi nào khi áp dụng.

Điều chủ yếu là quý vị nên hiểu rằng CMH và các bác sĩ cùng với nhân viên của Y Viện làm việc với nhau để cung cấp cho quý vị và gia đình quý vị thông tin chính xác nhất mà chúng tôi có thể cung cấp về tài chánh và y khoa.

Tuy nhiên, trong đa số trường hợp, chúng tôi không thể nhận định được tất cả các yếu tố có thể ảnh hưởng đến việc chẩn đoán của con em quý vị và các đề nghị điều trị tiếp sau đó, hoặc không thể hiểu được mức độ phức tạp về căn bệnh hoặc tình trạng bệnh, cho đến khi một bác sĩ của CMH khám con em quý vị.

Copyright © 2017 The Children’s Mercy Hospital