Home > Clinics and Services > International Services > Ti?ng Vi?t > Thủ tục # 1: Xét Duyệt Y Khoa
Tiếng Việt Thủ tục # 1: Xét Duyệt Y Khoa

Application Process:

العربية

Tiếng Việt
 
­Xét Duyệt Y Khoa


Mỗi yêu cầu lấy hẹn đều bắt đầu bằng một cuộc xét duyệt toàn bộ đơn xin về tình trạng y khoa của con em quý vị. Để bắt đầu tiến trình xét duyệt y khoa, quý vị sẽ cần phải điền một Đơn Dành Cho Bệnh Nhân Quốc Tế (International Patient Form) (xin xem đơn kèm theo đây). Đơn này phải được gởi trở lại cùng với bản tóm lược bệnh án hiện nay của con em quý vị (không cách đó hơn 30 ngày), và các bản sao của tất cả báo cáo bệnh lý, phòng thí nghiệm, giải phẫu hoặc rọi hình. Chúng tôi yêu cầu tất cả thông tin nên được nộp bằng Anh ngữ. Một khi ban nhân viên dịch vụ bệnh nhân quốc tế đã xét duyệt thông tin được quy định, chúng tôi sẽ chuyển tất cả các tài liệu đến nhân viên y khoa thích hợp. Sau khi chúng tôi nhận được tất cả các đơn xin đã điền đầy đủ, tiến trình xét duyệt sẽ mất khoảng 10-20 ngày làm việc, nhưng có thể kéo dài lâu hơn. Một khi việc xét duyệt đã hoàn tất, viên cán sự xã hội sẽ liên lạc quý vị hoặc bác sĩ của quý vị để cho biết ý kiến và nếu thích hợp, một kế hoạch thử nghiệm về việc chăm sóc y khoa sẽ được đề nghị. Xin vui lòng lưu ý rằng quý vị chỉ nhận được một kế hoạch điều trị được khẳng định vào lúc con em quý vị được khám ở CMH. Một khi con em quý vị được khám bệnh ở CMH, các thay đổi trong kế hoạch y khoa này có thể xảy ra.

Copyright © 2017 The Children’s Mercy Hospital