Home > Clinics and Services > International Services > Af Soomaali > Tallaabo #3: La socodka Maaliyadda
Af Soomaali Tallaabo #3: La socodka Maaliyadda

Application Process:

العربية

Af Soomaali
 
La socodka Maaliyadda Marka aad hesho qorshaha daryeelka la soo jeediyey iyo Qiyaasta Qiimaha Adeegyada Caafimaadka, Waaxda Shaqada Bulshada iyo Adeegyada Dadweynaha ayaa si dhaw kaala shaqayn doona si:

  • Loo xaqiijiyo inta uu daboolo caymiskaagu oo qeexi wixii xakammayn, xaddidaad, ama lacag la bixin loo baahan yahay, ama;
  • Looga helo kafiilkaaga Waraaqda Damaanada ah ee haboon;
  • Dib loogu fiiriyo kharashayada la qeexay ee qorshaha daaweynta ee la soo jeediyey.

Waraaqda Damaanada ama caddaynta daboolitaanka caymiska waa in loo keeno Waaxda Shaqada Bulshada iyo Adeegyada Dadweynaha ugu yaraan 5 maalmood kahor booqashada hore ee ilmahaaga.

Haddii aanad lahayn daboolitaan caymis ama kafiil aan la xaqiijin, waxa lagaaga baahan doonaa inaad u bixiso qadimaad Qiyaasta Qiimaha Adeegyada Caafimaadka kahor ballanka hore ee ilmahaaga. Lacagta bixinteeda oo dhan waxa la rabaa 5 maalmood kahor booqashada hore ee ilmahaaga. Haddii aanad awoodin inaad bixiso dhammaan qadarkaas 5 maalmood kahor booqashada hore ee ilmaha, wixii ballan qorshaynaa waa la hakin ama la burin doonaa.

Dhammaan lacag bixinta waxa lagu filayaa inay ahaato doolarka Maraykanka. Cisbitaalka Children's Mercy wuu qaataa VISA, MasterCard, American Express iyo Discover. Jeegaga qof ahaaneed ama kuwa khasnajiga iyana waa la ogolaan karaa haddii laga soo qoray Bangi Ameerikaan ah. Jeegaga lagu qoray Ameerika dibedeeda lama ogola haddii aan hore loo sii ogolaan.

Si nidaamka lacageed loo sii sahlo, CMH waxay qaadataa jeega bangiyada Maraykanka, xawaaladaha, lacagta iyo kiridhit kaadhyaada (Visa, MasterCard, Discover, iyo American Express). Fariimaha xawaaladu waa sidatan:

Magaca Bangiga: ___________________________________
Lambarka ABA: _________________________________

(Lambarka ABA wuxu u taagan yahay cinwaanka elektorooniga ah ee bangiga)

Magaca Xisaabta Bangiga:_____________________________
Lambarka Xisaabta Bangiga:___________________________
Magaca Bukaanka: __________________________________
Waaxda Shaqada Bulshada iyo Adeegyada Dadweynaha:________________
Ku Socota: _________________________

Fadlan hubi inaad ku darto dhammaan macluumaadka kor lagu codsaday.

Copyright © 2017 The Children’s Mercy Hospital