Home > Clinics and Services > Clinics and Departments > Hearing and Speech > Somali > Barnaamijka Maqalka(Audiology Program)
Somali Barnaamijka Maqalka(Audiology Program)

عربي

Somali

Tiếng Việt

  English

Français

  Español

Barnaamijka Maqalku waa qaybta Rugta caafimaadka Maqalka iyo Hadalka ee Cisbitaalka Caruurta Mercy iyo Rugaha caafimaaka.

Sannad kasta U.S., dhexdheeda ugu dhawaan hal 1,000 kii kasta ee dhalaana ayaa ku dhashaan dhago beel daran joogtaa oo qoto dheer ee lix 1,000 kii kastaba ayaa kudhasha heerar kale oo dhago-beela. Maqal la'aanta caruurtnimadu waxay sababi kartaa dhibaatooyin la xidhiidha awooda cunnuga si uu xidhiidh u sameeyo oo wax barto.

Isku xidhka soo socdaa waxay leeyihiin macluumaad badan oo kusaabsan maqalka, maqal la'aanta , baadhitaanka caafimaadka maqalka, daaweeynta maqal la'aanta , adeegyada Barnaamijka Maqalku uu kubixiyo Children's Mercy.

Copyright © 2017 Children's Mercy Kansas City